Predsdenik Hasani u podršci EROL projekata

Predsdenik Hasani u podršci EROL projekata

Predsednik Vrhovnog Suda Republike Kosova, Prof. Dr.
Fejzullah Hasani, u četvrtak sastao se sa direktorom EROL/USAID projekta na Kosovu g. Kelly Gavagan, koji su razgovorili o aktuelnim kretanjima i tekućim aktivnostima ove organizacije u podršci pravnog sistema u zemlji

 

Priština, 18 decembar 2014 – Predsednik Vrhovnog Suda Republike Kosova, Prof. Dr.

Fejzullah Hasani, u četvrtak sastao se sa direktorom EROL/USAID projekta na Kosovu g. Kelly Gavagan, koji su razgovorili o aktuelnim kretanjima i tekućim aktivnostima ove organizacije u podršci pravnog sistema u zemlji.

Ovom prilikom, g. Gavagan je obavestio  predsedniku Hasani o napredku EROL projekta koji je predviđen da se završi krajem marta naredne godine, ali su u pregovorima sa USAID-om da se nastavi isti projekat do jula, sa nadom da drugi projekat za pomoć u oblasti vladavine zakona, počinje u međuvremenu.   

Z. Gavagan je podneo broj aktivnosti od EROL projekta, fokusiranje na pitanja smanjenja broja starih predmeti, gde su postignute dobre rezultate u sudskom ogranku u Podujevu i u Osnovnom sudu u Đakovici. U međuvremenu radi se intenzivno da se pobolša situacija u Osnovnom sudu u Prištini. G. Gavagan je obavestio predsednika Vrhovnog suda da u Osnovnom sudu u Prištini već je počeo proces zapošlavanja osobe koji će se obaviti sa nerešenim predmetima. “Fokusiranje će biti na predmetima stariji od dve godine”, je naglasio on, dodajući da u nekim predmetima treba samo jedna akcija i predmet se reši. “U Prištini imamo 12 civilnih sudija i plan je da svaki sudija ima jedan saradnik, a u pisarnici da ima još dva pravnih asistenata (pomoćnika) koji dolaze iz projekta”.

S druge strane, predsednik Hasani je tražio da, pošto se formira ova grupa pomoćnog osoblja za sudske potrebe za rešavanje straiji predmeta od dve godine, tokom ovog procesa da se pravi jedan izveštaj svaki sudija civilista, izveštaj koji evidentira vrstu predmeta kojim je bavio svaki sudija i način procesiranja ih.           Ovaj zahtev je izražen  na osnovu žalbe koje su upućene, prema kojima sudije civilsta su rešavali predmeta bez poštovanje njihovog dolaska u sudu, bez poštovanje predmeta s prioritetom , “ali su rešili ih samo za popunjavanje norme”.

G. Gavagan je tvrdio da USAID ima jedan izveštaj koji precizira predmete još kao nerešenih u sudu, koliko je potrebno za jedan predmet da se završi  i isti može se podneti predsedniku Hasani. USAID predstavnik je tvrdio da, na osnovu statističkih podataka, procenat broja nerešenih predmeta je počeo da pada, ali ne od starih predmeta.

Inače, on je pomenuo njihovo angažovanje u vezi dizajniranja ponovo bazu podataka za statističke podatke u sudovima, kroz koje se radi u pogledu eliminisanja grešaka i posedovanje precizne podatke. Tokom sastanka razgovoreno je i o projektu koji je već završen kao model sudova, ali G. Gavagan upoznao ih je da ulaganje u Vučitrnu još traje, posebno u sudionicama.    

Govoreći o izradi zakona o pravosudnom sistemu, njihova izmena, o izradi pravilnika rada, prdesednik Hasani je izrazio niz problema u ovom pravcu, ističiću pravilnika o unutrašnjoj delatnosti sudova. Prema njegovim rečima, autori tog pravilnika, nisu znali dobro način funkcionisanja pravosudnog sistema, jer oni su smanjili i izbegavali mnoge zakonske odredbe koje stvaraju probleme sudijama u njohovom radu.               

“Novi pravilnik je izrađen sa 55 članova za razliku od starog koji ima 415 članova. Eliminisani su mnoga pitanja koje su veoma važne  u vezi funkcionisanja sudova”, naglasio je prvi na čelo Vrhovnog suda, navodeći kao primer praksu u istom sudu, koja je, prema starom pravilinku, je stvorena da ne bih dozvolila dve različite rešenje iz istih sudski veća za isti predmet.  “U ovim slučajevima, ovo rešenje vraćeno je za ponovno glasanje  u cilju usaglašavanja, da u međuvremenu ovo nije uklučena u novom pravilniku, iako je još važeća, jer nemamo drugu alternativu”. Drugi primer koji je dao predsednik bio onaj u slučajevima kada je predmet vraćen za ponovno razrešenje od strane Apelacionog suda Osnovnom sudu.  “Prema starom pravilniku, rok za razmatranje predmeta bio je mesec dana, pošto isti predmet se smatra kao da je u procesu.   Dok sada u Vrhovnom sudu stigla je jedna žalba da određeni predmet još nije rešen od maja meseca”. Uz ovih primera koji su podneti, predsednik rekao je da je potrebno da tokom pripreme ovih nacrta, zakonskih akata, i sudije bude angažovani..

Dvoje sagovornika razgovarali su o drugim važnim pitanjima, kao obučavanje stručnih saradnika Vrhovnog suda, obavljanje rada novog sudskog portala, statistike, novi sistem bazi podataka, potreba za nastavak podršku kancelariji Predsednika, dogovoreći da se nastavi saradnja u svim oblastima.