Gjykata Supreme refuzon kërkesën e PSh-së, në rastin e A.M., i akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Gjykata Supreme refuzon kërkesën e PSh-së, në rastin e A.M., i akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Prishtinë, 8 janar 2021 – Kolegji i Gjykatës Supreme, në seancën e mbajtur me datë 8 dhjetor 2020, në çështjen penale kundër të pandehurit A.M., për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës se Apelit – Departamenti Special APS.nr.7/2019 e datë 26 nëntor 2019.

Gjykata Themelore në Prishtinë, të pandehurin A.M. e kishte shpallur fajtor për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, duke e gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti. Në procedurën ankimore, sipas ankesës së Prokurorit dhe mbrojtësit të pandehurit Gjykata e Apelit e Kosovës e kishte aprovuar ankesën e mbrojtësit të të pandehurit dhe aktgjykimin e Themelores, e kishte ndryshuar, ashtu që i pandehuri ishte liruar nga akuza për veprën penale për të cilën është shpall fajtor, për shkak se nuk është provuar se e ka kryer atë. 

Aktgjykimi PML.nr.171/2020 është publikuar tek moduli aktgjykimet.