Gjykata Supreme e kthen në Apel për rivendosje lëndën ndaj ish-sekretarit të MSH-së dhe të tjerëve

Gjykata Supreme e kthen në Apel për rivendosje lëndën ndaj ish-sekretarit të MSH-së dhe të tjerëve

Prishtinë, 21 gusht 2020 – Kolegji i Gjykatës Supreme ka aprovuar ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve I.T., Z.K., V.H.P., F.T., R.Th. dhe B.F., sipas detyrës zyrtare ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr. 459/2018, të datës 13 dhjetor 2019, dhe lënda i është kthyer gjykatës së shkallës së dytë në rivendosje.

Në çështjen penale të të akuzuarve, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, në seancën publike të kolegjit, me pjesëmarrjen e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, të mbajtur me datë 29 qershor 2020, Kolegji i Gjykatës Supreme, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, si dhe parashtresën e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, dhe gjeti se ankesat janë të bazuara.

Aktvendimi i Gjykatës Supreme PAII.nr.1/2020, sot i është kthyer Gjykatës së Apelit për rivendosje.